E-mail: info@eupalyazat.info | Mobile: +36 70/327-2146

TÁMOP

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM

A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében Magyarország Nemzeti Stra-
tégiai Referenciakerete, az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) „A társadalmi megúju-
lás” prioritásához kapcsolódó beavatkozásai kerülnek részletesebben kifejtésre a vonatkozó
uniós jogszabályokkal és rendeletekkel összhangban. A program fejlesztéseinek stratégiai
megalapozását – 14 másik operatív programéhoz hasonlóan – az ÚMFT adja.
A Társadalmi Megújulás Operatív Program célja olyan beavatkozások sikeres végrehajtása a
2007-2013-as programozási periódusban, amelyek az egész ország lakosságát érintik, és ame-
lyekhez az infrastrukturális hátteret, a minőségi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzá-
férést elsősorban a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program, illetve a regionális operatív
programok biztosítják.
A program költségvetése 4 097 080 055 euró. Finanszírozásának hátterét az Európai Szociális
Alapon keresztül 85%-ban az Európai Unió biztosítja, 15%-ban pedig a kapcsolódó hazai for-
rások képezik.
A program területi jogosultsága kiterjed Magyarország teljes területére, azaz a „Konvergen-
cia” célkitűzés alá tartozó hat régió, valamint a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás”
célkitűzés alá tartozó Közép-magyarországi régió területére, melyet jelen programon belül, a
3.8-as fejezetben külön egységként és prioritási tengelyként kezelünk.
A program célrendszere
A Társadalmi Megújulás Operatív Program az ÚMFT átfogó céljaihoz, a foglalkoztatás bőví-
téséhez és a tartós növekedéshez elsősorban a munkaerőpiac kínálati oldalára irányuló intéz-
kedésekkel, az emberi erőforrások fejlesztésével járul hozzá. A gazdaság rendelkezésére álló
munkaerő-kínálat növekedésében rejlő lehetőségek csak akkor használhatók ki, ha növekszik
az álláskeresési aktivitás, csökken a munkaerő-piaci és társadalmi diszkrimináció mértéke,
javul az összhang a keresett és a kínált képzettségek, képességek között, továbbá az egészség-
kultúra fejlődése által nő az egészséges munkaerő aránya. A foglalkoztatás bővítéséhez tehát
az aktivitás növelésén keresztül vezet az út. Ezért a Társadalmi Megújulás Operatív Program
átfogó célja a munkaerő-piaci részvétel növelése.
A fenti célt elsősorban az emberi erőforrások minőségének javításával, az alábbi specifikus
célok megvalósításán keresztül szeretnénk elérni, melyhez a foglalkoztatás, az oktatás és kép-
zés, a szociális terület, az egészségügy, a kultúra és a közművelődés eszközrendszerére, to-
vábbá antidiszkriminációs eszközökre egyaránt szükség van.

Munkahelymegőrző támogatás 2014

kivonat

 

Támogatás nyújtható azon munkaadó részére, aki:

Jelenleg (2014. február 13-i adatok alapján) 610 beadott pályázatból 1.392.200.717 Ft került kiosztásra, így még rendelkezésre áll 7.107.799.283.- Ft, amire akár 100%-os intezitással lehet pályázni.

Pályázat neve: Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban (TÁMOP-2.3.4.A-13/1)

Feliratkozás RSS - TÁMOP csatornájára